FIRMA Logo Maja MAJA

Producent Wyrobów Betonowych
GWARANCJA FIRMY MAJA 


Warunki Gwarancji Oraz Informacje Techniczne

Deklaracja zgodności wyrobu z dokumentem odniesienia określona graficznie znakiem CE załączona jest do każdej palety wyrobu (można ją również pobrać z naszej strony internetowej). TUTAJ

Ogólne warunki gwarancji na zakupione produkty obowiązują wg następujących zasad i warunków:

1. Okres gwarancji wynosi 3 lata lub dłużej* od daty sprzedaży produktu.

a. Niektóre produkty posiadają nawet 10 lat gwarancji. Należy pamiętać, że wzory mogą być w tym czasie zaktualizowane do nowszej wersji lub matryce mogły zostać wymienione na nowe, w takim przypadku gdy klient zamówił produkt z wcześniejszej wersji i nie jest on już niedostępny, zostanie poinformowany o zmianie i otrzyma nowszą wersję.

I. *Dłuższy okres gwarancji (patrz opis produktu na stronie z danym produktem) dotyczy kupionych produktów wyłącznie bezpośrednio od Firmy Maja.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania mu produktów pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane produkty.

3. Kupujący zobowiązany jest do wstrzymania się z użytkowaniem wyrobu natychmiast po stwierdzeniu wady i poinformowania producenta składając reklamację. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.

4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona nie później niż 7 dni od daty stwierdzenia wady wyrobu. Po tym terminie Kupujący traci prawo do uprawnień z tytułu warunków gwarancji.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni (najczęściej jest to 7 dzień) od dnia zgłodzenia reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności wykonania dodatkowych ekspertyz.

6. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

I. niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,

II. niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,

III. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,

IV. niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów, e. niewłaściwego wbudowania wyrobu,

7. Gwarancji nie podlegają dopuszczone przez dokumenty odniesienia:

I. odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu

II. ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji

III. wykwity wapniowe w postaci białego nalotu

IV. odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.

V. mikrorysy

VI. uszkodzeń powstały wskutek zabudowy niedojrzałych wyrobów.

8. Podstawą złożenia reklamacji przez Kupującego jest posiadanie oryginalnego dokumentu potwierdzającego zakup produktów.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy produkt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych przez obie strony, lub nastąpi rozwiązanie reklamacji w inny sposób obustronnie uzgodniony.

10. W uzasadnionych przypadkach producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Kupujący wiedział o wadzie w chwili zakupu produktów, gdy wada nie jest istotna lub gdy nie obniża ona wartości i użyteczności wyrobu.

11. Wyroby II gatunku i pozagatunkowe nie są objęte gwarancją oraz nie podlegają zwrotowi.

12. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji.

13. W przypadku zakupu imitacji/ produktów lakierowanych i malowanych, więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

Informacje Techniczne

Ułożenie kostki

Zanim zostanie położona kostka ważne jest aby dobrze przygotować podłoże. Zakup kostki dobrej jakości jest bardzo ważny, ale również podbudowa musi zostać przygotowana odpowiednio tak, aby kostka po ułożeniu nie zapadała się ani nie pękała w trakcie jej użytkowania. W pierwszej kolejności należy usunąć warstwę gruntu oraz dokładnie oczyścić ze zbędnych elementów np. takich jak korzenie bądź rośliny.

Ważne jest aby podbudowa pod kostkę została przygotowana w sposób przewidziany jej obciążeniem. W tym celu stosuje się na podbudowę najczęściej żwir lub grys. Tak przygotowany materiał musi zostać ubity bardzo dokładnie w celu ochrony kostki przed jej zapadnięciem się czy też mrozem.

Kolejnym krokiem jest zamontowanie np. obrzeży, palisad lub innych elementów, które będą stanowić obramowanie do kostki, uwzględniając przy tym obciążenie oraz miejsce.

Następnie kostkę montujemy na podsypce z piasku lub żwiru. Często można spotkać się również z metodą układania kostki na podsypce z dodatkiem cementu do pisku w celu uzyskania lepszej stabilności.

Teraz uważając na przygotowaną poprzednio podsypkę układamy kostkę począwszy od części którą już ułożyliśmy.

Należy pamiętać o zachowaniu odstępów między elementami . Zbyt małe fugi lub ich brak może spowodować odpryski na krawędziach. Odstępy (fugi) należy wypełnić piaskiem i po ułożeniu kostki oraz jej oczyszczeniu gdy zaistnieje taka potrzeba uzupełnić piasek ponownie. Zaleca się kilkumilimetrowe odstępy.

Przykładowy Wzór przygotowania nawierzchni pod kostkę brukową

Górna warstwa produktu

Dopuszczalne są miejscowe odchylenia na produktach betonowych, które mogą powstać podczas procesu wytwarzania danego produktu technologią wibroprasowania . Takie minimalne odchylenia nie mają wpływu na jakość produktu.

Różnice w odcieniach

Odcienie na wyrobach betonowych mogą powstać z wielu przyczyn. Między innymi poprzez:

- Porę roku lub procesu produkcji (np. partie materiałów do produkcji).

- Również w tej samej partii mogą występować różnice w odcieniach np. warunki dojrzewania (temperatura, wilgotność, poprzez zmianę pogody w trakcie produkcji i padania na produkt rozproszonego światła w dojrzewalniach).

- W trakcie eksploatowania wyrobu (zabrudzenia mechaniczne, sól, natężenie).

Odpryski

Na wyrobach betonowych np. takich jak kostka brukowa, płytki chodnikowe itp. ułożonych zbyt blisko siebie bez zachowania kilkumilimetrowych fug lub ze źle przygotowanym podłożem mogą pojawić się odpryski na krawędziach tych produktów. Takie naprężenia nie wytrzymuje najtwardszy beton jak i również skały. W przypadku wystąpienia takich „odprysków” nie można mówić o wadliwym produkcie, lecz o źle przygotowanym podłożu lub o niewłaściwym ułożeniu.

Nadmiar

W trakcie produkcji wyrobów mogą powstać na ich powierzchni „naddatki„ materiałów wynikające ze stopniowego zużycia forem lub stępli. Taki produkt nie obniża wartości produktu i nie stanowi podstawy do reklamacji a w trakcie układania lub eksploatacji ulega zanikowi.

Wymiary

Kostka brukowa oraz inne wyroby betonowe według obowiązującej normie w Polsce (aprobacie technicznej) mogą mieć odchylenie od wymiaru nominalnego na długości i szerokości ± 3 mm i od nominalnej wysokości ± 5 mm (w zależności od wysokości i grubości elementu zgodnie z normami ta wartość jest różna).

Wykwity (biały nalot)

Zjawiskiem jakie można zaobserwować na produktach betonowych jest biały nalot tzw. wykwit. To zjawisko jest zupełnie naturalne i powstaje w trakcie reakcji cementu, ponieważ cement odpowiadający normą, używany do produkcji wyrobów betonowych zawiera wapno.

W trakcie normalnego użytkowania wyrobów betonowych, opadów deszczu, wykwity ulegają zanikowi . Wykwit, jest zjawiskiem nie mającym wpływu na właściwości użytkowe wyrobów betonowych i jest dopuszczalny przez aprobaty techniczne i nowe normy oraz nie podlegają reklamacji.

Kolor Active+, Hydo+ itp.

W przypadku zakupu usług dodatkowych i niespełnienia swojej "funkcjonalności" Firma Maja dokonuje zwrotu kosztów jedynie za daną usługę, gdyż brak opcjonalnych dodatków nie wpływa negatywnie na funkcjonalność produktów w rozumieniu o przepisy dopuszczające przez aprobaty i normy.

×

KONTAKT Z NAMI OD: 9:00 DO 18:00 (Pon.-Pt.) 

  Sprzedaż: +48 518 804 313

  Produkcja: +48 788 801 196

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Czy wiesz że?"

  Maja jest oficjalnym partnerem ogólnopolskiej inicjatywy „590 powodów, dla których warto kupować polskie produkty”. Akcja ma charakter społeczno-edukacyjny i jej głównym celem jest pokazywanie polskiemu społeczeństwu zalet związanych z kupowaniem polskich produktów.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Rodzinna Marka"

  Firma Rodzinna to nie tylko przedsiębiorstwo znajdujące się w rękach rodziny i przez nią kierowane. Dla odbiorców i partnerów Firma Rodzinna to przede wszystkim gwarancja stabilności, uczciwości i dbałości o najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań. Firma Rodzinna to dobra marka , która zasługuje na zaufanie.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Wiele lat Razem"

  Nasza Firma prowadzi swoją działalność na Polskim rynku od roku 1989 i od tego czasu dostarcza na rynek Polski wysokiej klasy produkty w postaci betonowej kostki brukowej, galanterii betonowej, płytek betonowych, bloczków betonowych i innych produktów.